Hòm Lục Bình Sơn Mài

+ Công nhân tẩn liệm + công nhân động quan +công nhân hạ nguyệt

+ Trang trí quan tài

+ Xe đưa 45 chỗ

+ Xe tang / xe rồng

+ Xe dẫn đường

+ Bàn ghế + Rạp che

+ Tang phục

+ Đồ Phật / đò Thánh